Geschäftsbedingungen

Kategorien
 
 
 
 
 

Vážení zákazníci,
žiaľ musíme vám oznámiť smutnú správu, ku dňu 6. 9. 2019 rušíme náš eshop EnikiBeniki.sk
Ďakujeme za prejavenú dôveru a priazeň.
Prípadné reklamácie riešte prosím štandardne, cez naše kontaktné údaje.
S láskou, tím EnikiBeniki.sk

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Internetgeschäfts, Informationen für den Verbraucher und Reklamationsordnung

1. Allgemeine Bestimmungen

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen richten die Bedingungen, Rechte und Pflichten der Vertragsseiten, bei den Kaufvertägen, abgeschlossen zwischen dem Verkäufer - spol. DotNet a.s., Sitz: Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, IČO: 35 849 223, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd Sa, vl. č. 5857/B (weiter nur „Verkäufer“) und Käufer – Benutzer der Internetseiten www.lavpet.sk (weiter nur „Käufer“, oder „Kunde“ oder „Verbraucher“), deren Gegenstand ein Kauf und Verkauf von Ware auf der Internetseite des Verkäufer-Internetgeschäft ist. Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen sind untrennbare Bestandteile aller Kaufvertäge abgeschlossen zwischen dem Verkäufer und Käufer beim Kauf und Verkauf von Ware auf der Internetseite des Verkäufer-Internetgeschäfts, womit der Käufer durch das Abschicken der Bestellung dem Verkäufer einverstanden ist. Alle Vertragsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer sind im Einklang mit der Rechtsordnung der Slowakischen Republik abgeschlossen. Im Falle, dass die Vertragsseite der Verbraucher ist, richten sich die Rechtsbeziehungen, nicht geregelt durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach dem Gesetz "Nr. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník", in der geltenden Fassung, Gesetz "Nr. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa", in der geltenden Fassung und Gesetz "Nr. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho" in der geltenden Fassung. Im Falle, dass die Vertragsseite der Käufer ist, der nicht der Verbraucher ist, richten sich die Rechtsbeziehungen, nicht geregelt durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach dem Gesetz "Nr. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník", in der geltenden Fassung.

 

Begriffe


Verkäufer – Person, die bei dem Abschluss und der Erfüllung des Vertrages im Gegenstandsrahmen seiner Geschäfts- oder anderer Unternehmenstätigkeit handelt. Er ist Unternehmer, der dem Kunden Produkte anbietet oder verkauft oder Dienstleistungen erbringt und auch Unternehmer, der direkt oder mittels anderen Unternehmer die Ware liefert.


Verbraucher – physische Person, die Produkte kauft oder Dienstleistungen nutzt für den Eigenbedarf oder für seine Haushaltszugehörige und die bei dem Abschluss und der Erfüllung des Verbrauchervertrages nicht im Gegenstandsrahmen seiner Geschäfts- oder anderer Unternehmenstätigkeit, Berufs oder Einstellung handelt.


Käufer, der nicht der Verbraucher ist – eine Person, die bei dem Abschluss und der Erfüllung des Kaufvertrages im Gegenstandsrahmen seiner Geschäfts- oder anderer Unternehmenstätigkeit handelt.


Verbrauchervertrag – ist ein Kaufvertrag, wenn die Vertragspartner auf einer Seite der Lieferant und auf anderer Seite der Verbraucher, der den Inhalt durch den Lieferanten vorab vorbereiteten Vorschlag für den Vertragsabschluss nicht individuell beeinflussen konnte, sind.
 

Kontaktangaben Verkäufer:
E-mail: info@lavpet.de
Telefon: +421 904 845 454
Korrespondenz Adresse: Kladnianska 84, 82105 Bratislava
Kontonummer für bargeldlose Zahlungen: 2942027177/1100
Geldinstitut: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 06 1100 0000 0029 4202 7177
BIC (SWIFT): TATRSKBX

2. Warenbestellung und Kaufvertrag-Abschlussform

Ponuka tovaru na stránke internetového obchodu predávajúceho je uvádzaná spolu s jeho kúpnou cenou vrátane DPH.

Zoznam tovaru na internetovej stránke internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Tovar, o ktorý má kupujúci záujem, môže pridať do nákupného košíka. Po pridaní tovaru do nákupného košíka vyplní kupujúci všetky predpísané údaje uvedené v objednávkovom formulári. Kupujúci zodpovedá za správnosť ním vyplnených údajov. V prípade, ak sú údaje vyplnené v objednávkovom formulári správne a kupujúci si praje tovar objednať, klikne na príslušné tlačidlo, ktorým dokončí objednávku. Týmto okamihom si kupujúci objednáva vybraný tovar. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný.

Na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke bude zaslaný e-mail, v ktorom predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí. Potvrdenie bude vykonané bezprostredne po objednaní. Potvrdením (akceptáciou) objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. V potvrdení predávajúceho budú uvedené tieto informácie: identifikácia kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar), náklady na dodanie tovaru, celková kúpna cena vrátane DPH a všetky náklady, spôsob dodania, spôsob vykonania platby, termín dodania.

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci je povinný najmä:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými  predpismi platnými na území SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo najmä na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 
Kupujúci je povinný najmä:

a) prevziať dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu celú dohodnutú  kúpnu cenu v dohodnutej lehote/lehotách splatnosti.
 
Kupujúci má právo najmä na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení - akceptovaní objednávky.

4. Dodacie podmienky

Tovar predávajúci dodáva prostredníctvom  pošty, kuriéra, resp. osobným odberom na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

Predávajúci objednávku kupujúceho splní a tovar dodá kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia – akceptácie objednávky. Pokiaľ toto z dôvodu dostupnosti tovaru nie je možné, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho a stanoví náhradnú lehotu na dodanie tovaru. Predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je objektívne schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od zmluvy a stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní, odo dňa odstúpenia od zmluvy, na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávkovom formulári.

Akékoľvek informácie týkajúce sa procesu dodania tovaru môže kupujúci získať na adrese info@lavpet.sk. V požiadavke je vždy potrebné uviesť číslo objednávky uvedené v potvrdení objednávky zaslanom predávajúcim.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.

Kúpna cena každého druhu tovaru vrátane DPH je uvedená v popise konkrétneho druhu tovaru a kupujúci súhlas s kúpnou cenou prejaví odoslaním objednávky. Tovar môže byť kupujúcim uhradený nasledovnými spôsobmi:
formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho (pokiaľ je takáto zriadená), dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, resp. iným spôsobom uvedeným na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho. K cene tovaru budú pripočítané náklady na doručenie tovaru kupujúcemu na základe aktuálneho cenníka.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

6. Reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 
Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu kupujúceho a reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s chybným tovarom zašle kupujúci, resp. osobne doručí na adresu Gruzínska 30, 821 05 Bratislava.

Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu po jej doručení. Predávajúci v prípade ak reklamáciu uzná za dôvodnú, chybný tovar vymení za tovar bez chýb. Týmto nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z právnych predpisov.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese  info@lavpet.sk.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

7. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Predávajúci uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mailovú adresu. V prípade, ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúceho, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.
Predávajúci môže spracúvať osobné údaje kupujúceho na marketingové účely so súhlasom kupujúceho v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
Všetky údaje zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Osobné údaje, ktoré uvediete zákazník, sú dôverné.
Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a predávajúci ich nebude ďalej spracovávať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov kupujúceho
Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov, v rozsahu uvedenom vyššie v týchto obchodných podmienkach, predávajúcim.
Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Ako kupujúci vyhlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa predávajúcim. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.
Vyhlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať iba obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v bežnom obchode. Nie je oprávnený začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
Tovar je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu predávajúceho, prípadne odovzdať tovar osobne. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane súvisiacej dokumentácie a pod., doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.
Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na internetových stránkach www.lavpet.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voll (Desktop) Version